Sykkelregnskapet for Oslo 2013 Innsatsen for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby
Les mer om sykkelregnskapet

Hvorfor lage et regnskap for sykkel?

Rapportering i form av et sykkelregnskap er et nyttig verktøy for alle involverte i arbeidet for å gjøre Oslo til Norges beste sykkelby. Både Oslo kommune og Statens vegvesen er eiere av veier i Oslo. Derfor har vi samarbeidet om sykkelregnskapet 2013.

Målet er å lage nytt sykkelregnskap annethvert år i fremtiden. Slik kan vi se utvikling og måle effekten av tiltakene vi gjør for syklistene. Dette vil gi oss verdifull kunnskap i videre planlegging.

Siden sykkelregnskapet for 2013 er det første av sitt slag i Oslo, skal det evalueres i samarbeid med Vegdirektoratet. Erfaringene i forsøksfasen tas inn i fremtidige regnskap. Som det kan leses ut av regnskapet, pågår det mye på sykkelfronten i Oslo. Resultatene av dette arbeidet vil komme enda tydeligere frem i sykkelregnskapet for 2015.

Mål om flere syklister

Oslo har et politisk vedtatt mål om en sykkelandel på 12% innen 2015. Samtidig har Nasjonal Transportplan 2014–2023 og Nasjonal sykkelstrategi et mål om 8% sykkelandel på landsbasis. De store byene må ha en andel på 10–20% for at dette målet skal nås.

Dette ble sykkelandelen målt til i oktober/november 2013:

 • 8% av alle reiser i Oslo ble utført med sykkel
 • 13% av alle reiser under 5 kilometer ble utført med sykkel
 • I gjennomsnitt syklet Oslos innbyggere 760 meter hver dag

Trygghet

Oslo arbeider kontinuerlig med synlige og trygghetsskapende tiltak. Dette er noen av dem:

 • Økt vedlikehold av eksisterende sykkelveier (feiing av løv, snørydding og grustetting av hull i veien, o.l.)
 • Etablering av sykkelbokser
 • Tilbaketrukne stopplinjer
 • Midtstilte sykkelfelt
 • Økt bruk av farget belegg i sykkelfelt der det er hensiktsmessig

Ingen drepte i trafikken

I 2013 ble ingen syklister drept i trafikken. Tallene for sykkelulykker er hentet fra politirapporterte ulykker, og mørketallene for singelulykker og lettere skader er derfor trolig høyere enn det som er registrert. Politiet registrerte 12 hardt skadde syklister i 2013 og 83 lettere skadde.

Siden 2011 er det etablert 8 nye sykkelbokser i oslo og i løpet av 2014 vil det etableres enda flere, alle med rødt belegg for økt synlighet.

Syklistene er ikke fornøyde

En holdningsundersøkelse som ble utført tidlig i 2014, viser at det er store variasjoner i hvordan Oslo oppleves som sykkelby. Noen sykler uansett og opplever det som greit. Andre skulle gjerne syklet mer, men tør ikke. Det viser at hvis Oslo skal bli en sykkelby for alle, må det være ulik tilrettelegging for ulike syklister.

I gjennomsnitt er tilfredsheten slik:

 • 17% er tilfreds med Oslo som sykkelby
 • 9% opplever seg trygge som syklister i Oslo
 • 36% synes det er bra vedlikehold om sommeren
 • 4% er tilfreds med vintervedlikeholdet
 • 18% er tilfreds med sykkelparkeringen

Kommunen Som Sykkelby
Trygghetsfølelse
Fremkommelighet
Standard Veianlegg
Sommervedlikehold
Vintervedlikehold
Sykkelparkering
Kombinasjonsreiser

Sykkelveier i Oslo

Utbyggingen av sykkelveinettet i Oslo pågår kontinuerlig. I 2013 ble det bygget:

10,5 kilometer mer sykkelveinett. Kommunen har ansvar for 5,6 km av dette, Statens vegvesen bygget 4,9 km.

Totalt var det 189 kilometer med sykkelveinett.

Utbygd hovednett
121,5 KM
Skiltet hovednett
182 KM
Totalt sykkelanlegg
189 KM
Tur- og rekreasjonsruter i byggesonen
170 KM
Ferdig bygget tilrettelegging i 2013
10,5 KM

Fra bil til sykkel

Oslo kommune gikk i 2013 inn som prosjekteier i et treårig forskningsprosjekt som utføres av Transportøkonomisk institutt (TØI).

Prosjektets hovedmål er å skape en overgang fra motorisert transport til sykkel som reisemåte ved hjelp av innovative tiltakspakker. Arbeidspakken består blant annet av å undersøke effekten av:

 • Subsidiering av el-sykkel
 • Bedret vinterdrift på sykkelveinettet
 • Innovative informasjons- og motivasjonsrettede tiltak på sykkelbruk

I tillegg vil vi forsøke å anslå den samfunnsøkonomiske nytten av konkrete tiltak som grunnlag for en helhetlig vurdering.

De endelige resultatene vil foreligge i 2016.

Antall bysykler
1350
Km syklet per dag per innbygger
0,76
Investeringsforbruk for 2013
208.000.000,-
Helsegevinst: Samfunnets årlige gevinst per år dersom flere sykler
3.180.000.000,-

Kampanjer

Våren 2013 gjennomførte Oslo kommune en sykkelkampanje for å øke forståelsen mellom trafikantgruppene. Det viktigste budskapet er at bilister generelt må ta hensyn og ikke stoppe i sykkelfelt, men slippe syklistene frem og ikke skape farlige situasjoner.

Andre tiltak som «Sykle til Jobben» og «Mobilitetsuken» er ledd i arbeidet med å skape engasjement og entusiasme for sykkelen som fremkomstmiddel, både blant egne ansatte og byens innbyggere.

Oslo brukte i 2013 20.000 kroner på kampanjer og markedsføringsutgifter i 2013.
447.000 kroner ble brukt til holdningsskapende arbeid.

Full width image

Tallene for 2013

Sykkelarbeid

Indikator Status Kilder Merknader
Sykkelandel av alle reiser. Med sykkelandel menes sykkelens andel av alle reiser. 8 % Reisevaneundersøkelse, Oslo kommune (2013) Andel av alle hverdagsreiser i okt./nov. 2013.
Sykkelandel av alle korte reiser (< 5 km) 13 % Reisevaneundersøkelse, Oslo kommune (2013) Andel av alle hverdagsreiser i okt./nov. 2013.
Km syklet/innbygger/dag i registreringsperioden 0,76 km Reisevaneundersøkelse, Oslo kommune (2013) Pr innbygger i Oslo i okt./nov. 2013.
Årsdøgntrafikk (ÅDT) over tellepunkt(-er) Siste år/periode Lokale tellepunkt/manuelle tellinger, Oslo kommune og Statens vegvesen Rapporteres i sykkelregnskap 2015 pga manglende tall over tid. Både Oslo kommune og Statens vegvesen har satt opp flere tellepunkter i løpet av 2012 og 2013, men de har ikke vært i drift lenge nok til å gi gode tall for 2013.
Sykkelindeks Siste år/periode Kontinuerlige trafikktellinger, Oslo kommune og Statens vegvesen Rapporteres i sykkelregnskap 2015 pga manglende tall over tid. Rutiner må etableres.
Andel barn og unge som går og sykler til skolen Oslo kommune Skolebarns reisevaner kartlegges i 2014. Resultater rapporteres i sykkelregnskap 2015.

Trafikksikkerhet

Indikator Status Kilder Merknader
Antall drepte syklister i politirapporterte ulykker 0 Statens vegvesen 2009: 1
2010: 0
2011: 1
2012: 4
2013: 0
Antall hardt skadde syklister i politirapporterte ulykker 12 Statens vegvesen 2009: 14
2010: 17
2011: 12
2012: 6
2013: 12
Antall lettere skadde syklister i politirapporterte ulykker 83 Statens vegvesen 2009: 116
2010: 139
2011: 109
2012: 102
2013: 83

Bygging og tilrettelegging

Indikator Status Kilder Merknader
Km utbygd hovednett 121,5 km 121,5 km 110 km ferdig tilrettelagt. 11,5 km tilrettelagt, men ikke optimal standard.
Oslo kommune: 52 km
Statens vegvesen: 70 km
Km skiltet hovednett 182 km Oslo kommune og Statens vegvesen Hele hovedsykkelveinettet. Skilting gjøres uavhengig av grad av tilrettelegging)
Km totalt sykkelanlegg 189 km Oslo kommune og Statens vegvesen Alle offentlig utbygde sykkelveier.
Km tur- og rekreasjonsruter i byggesonen. 170 km Oslo kommune og Statens vegvesen Marka kommer i tillegg.
SFerdig bygget tilrettelegging 10,5 km Oslo kommune og Statens vegvesen 2012:
Oslo kommune: 2,3 km
Statens vegvesen: 0,3 km
2013:
Oslo kommune: 3,3 km
Statens vegvesen: 4,6 km
Antall nye offentlige sykkelparkeringsplasser 35 35
Bysykler 1350 sykler Oslo har i 2013 ca. 1350 sykler og ca. 100 stativer med til sammen 1650 låser.

Utbedring

Indikator Status Kilder Merknader
Km sykkelveginspeksjoner med påfølgende utbedring av strakstiltak 33,5 km Oslo kommune og Statens vegvesen 2012
Oslo kommune: 7 km
Statens vegvesen: 10,5 km
2013
Oslo kommune: 5 km
Statens vegvesen: 11 km

Investeringsforbruk

Indikator Status Kilder Merknader
Samlet kostnad 208 millioner kr Oslo kommune og Statens vegvesen Investeringsforbruk for 2013. Tall inkluderer både planlegging og bygging av sykkelveier.
Oslo kommune: 88 millioner kr
Statens vegvesen: 120 millioner kr

Drift og vedlikehold

Indikator Status Kilder Merknader
Samlet kostnad Oslo kommune har ikke egne tall for drift og vedlikehold av sykkelveier. Statens vegvesen har ikke oppgitt sine kostnader.

Virkningsberegninger

Indikator Status Kilder Merknader
Helsegevinst 3,18 milliarder kr Sykkelbyundersøkelse hvert 4. år + Reisevaneundersøkelse, Oslo kommune (2013) 14,8 2013-kroner pr nye km syklet. Forutsatt at de ellers sitter i ro. (Tallene gjelder for Oslo bys innbyggere, syklister fra andre kommuner er ikke medregnet.)

Det har i 2014 kommet nye anbefalinger fra Helsedirektoratet på hvordan fysiske livs leveår skal verdsettes. Disse anbefalingene gir en verdi på 25 kr (2014) pr nye km syklet og dermed en betraktelig høyere helsegevinst enn man regner pr i dag.

Denne gevinsten består av både offentlige besparelser pga. redusert sykefravær og lavere helseutgifter, samt økt velferdsgevinst for den enkelte pga. flere kvalitetsjusterte leveår.

Syklistenes tilfredshet

Indikator Status Kilder Merknader
Tilfredshetspoeng for kommunen som sykkelby 17 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.
Tilfredshetspoeng for trygghetsfølelse 9 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.
Tilfredshetspoeng for fremkommelighet 17 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.
Tilfredshetspoeng for standard på veganlegg for syklende 8 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.
Tilfredshetspoeng for sommervedlikehold 36 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.
Tilfredshetspoeng for vintervedlikehold 4 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.
Tilfredshetspoeng for sykkelparkering 18 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.
Tilfredshetspoeng for kombinasjonsreiser 16 % Holdningsundersøkelse, Oslo kommune (2014) Samlet resultat for score 4 og 5 basert på skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 høyest.

Utfyllende info

Indikator Status Kilder Merknader
Samlet kostnad for holdningsskapende arbeid 447 000 kr Regnskap Sykkelprosjektet, Oslo 2012: 427.000.-
Annet – spørreundersøkelser, strategi, revisjoner, etc. 2 057 796 kr Regnskap Sykkelprosjektet, Oslo kommune Det er brukt henholdsvis 1 101 296 kr på arbeidet med ny sykkelstrategi pluss 956 500 kr på diverse spørreundersøkelser i 2013.

Ny sykkelstrategi for 2015-2025

I 2013 påbegynte arbeidet med ny sykkelstrategi for Oslo. Den ferdigstilles i 2014 og skal gjelde for perioden 2015-2025.

Sentrale spørsmål i både strategi- og revisjonsarbeidet er om sykkelveiene ligger der folk faktisk sykler og om vi bygger de riktige løsningene. Klarer vi å nå nye målgrupper?

Sykkelregnskapene som kommer i fremtiden vil kunne være med på å måle om strategien blir fulgt og om dette er nok til å få flere til å velge sykkel i Oslo.

Revisjonsarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Oslo kommune og vil pågå ut 2015.